WONINGCORPORATIES

Als organisatie werken wij veelvuldig voor woningcorporaties. Wij gaan graag met onze opdrachtgevers in overleg over hoe wij voor u de beste meerwaarde kunnen leveren. Uit onze ervaring zijn een aantal zaken gebleken die voor u specifiek van belang zijn.

Wij hechten veel waarde aan het nakomen van afspraken en streven naar zo goed mogelijk inzicht in onze prestaties. We willen weten wat onze sterke punten zijn, maar ook waar eventuele verbeterpunten liggen. In deze dynamische tijd is het belangrijk om inzicht te blijven houden over hoe u als opdrachtgever ons ziet en over hoe uw klanten, de huurders, onze werkzaamheden ervaren en beoordelen zodat we hierop kunnen inspelen om hen tevreden te houden. Dit is voor Botterweck een continu proces.

Uitvoerig bekend zijn wij met de KWH-normen. Het leveren van kwaliteit, klantgericht werken en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn uitgangspunten bij alles wat we doen. De processen binnen onze bedrijfsvoering zijn dan ook zo ingericht dat deze kernwaarden door de gehele organisatie gedragen worden. Ze zijn verankerd in onze ISO-certificering (9001 en 14001) en zodanig geformuleerd dat ze meetbaar zijn.

 

Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector richt zich op een zestal labels. Deze zijn uiteraard toegespitst op woningcorporaties, maar alle zes labels hebben raakvlakken met onze organisatie.

 

  1. Huurlabel: klantbeleving meten inzake dienstverlening.

Wij vragen klanten na afloop van onze werkzaamheden een evaluatieformulier/eindcontroleformulier in te vullen om inzicht te krijgen in onze dienstverlening. Conclusies uit deze formulieren worden teruggekoppeld naar onze medewerkers om hen te betrekken in een continu verbeterproces (PDCA: Plan Do Check Act). Daarnaast hebben we regelmatig overleg met onze klanten en andere stakeholders en worden we jaarlijks getoetst door de certificerende instelling van ons kwaliteitsmanagementsysteem.

 

  1. Participatielabel: samen werken aan participatie.

We betrekken niet alleen klanten bij ons beleid, maar zeker ook onze medewerkers. Zij belichamen de dienstverlening van Botterweck en maken onze klantbeloften waar. Medewerkers hebben medezeggenschap via de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging en er vinden regelmatig functioneringsgesprekken en diverse vormen van overleg plaats. Bijvoorbeeld het voormannenoverleg. Doel is het delen van kennis en ervaringen en een continu gesprek inzake mogelijke verbeteringen in stand te houden.

 

Onder participatie verstaan we ook de kick –off meetings die we houden voor bewoners indien de situatie dit vereist of dit wenselijk is. In overleg met de opdrachtgever organiseren we zo’n meeting voorafgaand aan de werkzaamheden, zodat de bewoners onder andere weten welke werkzaamheden uitgevoerd gaan worden, de doorlooptijd van het project, en wie het aanspreekpunt is voor hen. Er is uiteraard gelegenheid om vragen te stellen. Uit ervaring weten we dat dergelijke meetings de betrokkenheid en flexibiliteit van de bewoners aanzienlijk verhogen.

  1. Maatschappijlabel: midden in de samenleving

Als Botterweck zijnde willen wij bijdragen aan het verbeteren van de samenleving middels de signaalfunctie die we hebben. Onze schilders zijn tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden alert op hun omgeving, de veiligheid en het milieu. Wanneer ze afwijkende of opvallende zaken signaleren, koppelen ze dit direct terug.

Ich bin ein Textblock. Klicken Sie auf den Bearbeiten Button um diesen Text zu ändern. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Als werkgever hebben we ook een maatschappelijke taak. Door middel van een interne opleiding vergroten we de kans op een baan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Verder zorgen we ervoor dat ook mensen met een beperking binnen onze organisatie kunnen functioneren. Ons motto is: iedereen heeft zijn of haar eigen kwaliteiten en deze moeten we zo goed mogelijk benutten.

  1. Goed werkgeverschapslabel: aansturing van de inzet en ontwikkeling van medewerkers en het werven en behouden van de juiste medewerkers.

Alles wat we onder de punten 1, 2 en 3 hebben vermeld, nemen we mee bij het bepalen van de juiste aansturing, inzet en ontwikkeling van onze medewerkers.

Met begeleiding en trainingen zorgen wij ervoor dat onze medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen en houden we hun kennis up to date. Zo binden en boeien we de voor ons zo belangrijke vakmensen. In 2015 bijvoorbeeld hebben zij zelf hun voorkeuren kunnen aangeven in opleidingsmogelijkheden. Zo sturen zij zelf in de ontwikkeling van hun loopbaan, welke de motivatie aanzienlijk verhoogt.

  1. Goed bestuurlabel: goed bestuur en intern en extern toezicht.

Wij hebben de kennis en expertise in huis om de life cycle costs van onze disciplines schilderwerkzaamheden, bouwkundig onderhoud, glas en isolatie en stoffering in beeld te brengen zodat het maatschappelijk kapitaal aantoonbaar juist wordt ingezet.

Wij hebben sinds 2005 diverse prestatiecontracten in opdracht en zijn actief bezig met Resultaat Gericht Vastgoed Onderhoud. Uitgangspunt van RGVO-plannen zijn onder andere, het ontzorgen van de opdrachtgever, het leveren van meetbare resultaten en prestaties gedurende de gehele looptijd van het contract, het plegen van onderhoud op het juiste moment (niet te vroeg, maar zeker niet te laat), het plegen van onderhoud tegen zo laag mogelijke kosten. Conditiemetingen geven aan op welke onderdelen onderhoud noodzakelijk is en inspectie onderhoud zorgt voor het op peil houden van de toestand van de complexen. Tijdens het inspecteren van uw complexen gaan wij verder dan NEN 2767. De inspectie volgens deze norm gaat namelijk uit van een visuele inspectie. Vaak zijn de zaken die niet zichtbaar zijn vele malen belangrijker voor het behoud van het schilderwerk en de ondergrond. Daarom zeggen wij: “Meten is weten”. U vertelt ons hetgeen u belangrijk vind voor uw complexen. Wij vertalen deze functionele eisen naar technische eisen die meetbaar zijn. Duidelijk afgesproken normen zorgen ervoor dat u grip houdt op de staat van het onroerend goed en inzicht heeft hierop. De meetgegevens van bijvoorbeeld onze glans- en laagdiktemeters geven alle partijen een duidelijk beeld van de staat waarin het verfsysteem verkeerd. Aan deze meetgegevens is niet te tornen. Ook de oorzaak is in deze inspecties een belangrijk speerpunt. Wordt de oorzaak namelijk niet weggenomen dan zal een geconstateerd probleem waarschijnlijk terugkeren. Of Resultaatgericht vastgoedonderhoud een concept is dat voor u interessant kan zijn? Daarover gaan we graag met u in gesprek.

  1. Duurzaamheidslabel: energielabel.

Duurzaamheid staat tegenwoordig volop in de belangstelling; wat ons betreft is dat volkomen terecht. We zoeken steeds weer de nieuwste producten en applicatiemethoden die nóg duurzamer en dus minder milieubelastend zijn. Hiervoor hebben wij onder meer een technisch kwaliteitsmanager in dienst die de ontwikkelingen op de markt nauwlettend volgt en op deze manier bewaakt dat Botterweck een steeds duurzamere organisatie wordt. Ook wagenpark en huisvesting hebben onze volle aandacht. In 2015 hebben we ons wagenpark wederom volledig vernieuwd onder andere met het oog op duurzaam ondernemen. De auto’s zijn voorzien van roetfilters en voldoen aan de Euro 5-norm.